همکاری با مشکات

مشکات از افرادی که عاشق کارشان هستند و به انجام درست آن افتخار می کنند، دعوت به همراهی و همکاری می کند.

از طریق کانال های ارتباطی مشکات درباره ی خودتان برای ما بگویید یا رزومه بفرستید.

با دیدن پیام یا رزومه تان با شما تماس می گیریم و با هم بیشتر آشنا می شویم.

مشکات در بخش های زیر همیشه از وجود افراد تلاشگر و با انگیزه استقبال می کند:

۱- بخش طراحی.

۲- دیجیتال مارکتینگ.

۳- خیاطی. 

۴- بازاریابی و فروش.

۵- طراحی محصول.

منتظر هم قلمرو شدن با شما هستیم.